“Learning Create Creation”

การเรียนรู้ด้วยมุมมอง และการสัมผัสทุกองศารอบตัว ย่อมก่อเกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จบ
fly n senses
fly n senses

create

Learning Create Creation

การเรียนรู้ด้วยมุมมองและการสัมผัสทุกองศารอบตัว ย่อมก่อเกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จบ

work

ปรัชญาการดำเนินงาน

เราริเริ่มจากความตั้งใจ และความมุ่งมั่นเพื่อสร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรด้านการบินพร้อมยกระดับมาตรฐาน และคุณค่าให้กับวิชาชีพ และงานบริการด้านการบินของไทยให้เข้มแข็งทัดเทียมสากล

branding_watermark

จุดยืนของแบรนด์

เราเป็นผู้นำของการผสมผสาน ทั้งประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจสายการบินมากว่า 20 ปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างความภูมิใจในวิชาชีพ ด้วยพื้นฐานและมาตรฐานของการเรียนรู้ การปฎิบัติ และการบริการ เพื่อก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และยั่งยืน

fly n senses
fly n senses

flight_takeoff

การเรียนรู้ที่เราใส่ใจ

  •  การอบรมและการฝึกฝนที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
  •  การเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมค้นหา และวิเคราะห์อุปสรรค และโอกาสของความเป็นมืออาชีพร่วมกัน
  •  สร้างเสริมองค์ความรู้อย่างรอบด้านให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงทั้งภาคปฎิบัติ ประสบการณ์ และสาระไปพร้อม ๆ กัน
  •  สร้างพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ส่วนรวม และประเทศชาติ
  •  สร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณค่าของบุคลากรในวิชาชีพด้านการบินให้ทัดเทียมระดับสากล